ปลัดมหาดไทยเน้นย้ำ! อปท.ใช้งบฯอย่างโปร่งใส หากทุจริตฟันอาญา

มหาดไทย กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้งบประมาณ เงินเหลือจ่าย ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อนำไปแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หากมีการทุจริต จะถูกดำเนินการทางวินัย และอาญา

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งทุกจังหวัดเกี่ยวกับแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พึงระมัดระวังกลุ่มบุคคลที่กระทำการโดยไม่สุจริต แอบอ้างเพื่อแสวงหาประโยชน์ หรือกระทำการอื่นใดซึ่งไม่ชอบด้วยระเบียบกฎหมาย ขาดหลักธรรมาภิบาล จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นสำคัญ

นายฉัตรชัย กล่าวว่า ในกรณีที่พบข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำที่ส่อไปในทางไม่สุจริต หรือมีการแอบอ้างเพื่อแสวงหาประโยชน์จากงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย) ให้รีบดำเนินการทางวินัย และหรือทางอาญากับผู้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ