อย.วอนบริษัทผู้นำเข้า วัคซีน” สปุตนิค วี – บารัตไบโอเทค” เร่งส่งเอกสารเพื่ออนุมัติขึ้นทะเบียน

เชิญชวนผู้ประกอบการที่มีความพร้อมมาขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 สร้างทางเลือกวัคซีนให้กับคนไทย พร้อมพิจารณาอนุมัติวัคซีนทางเลือกทุกประเภท ทั้งชนิด เชื้อตาย mRNA ไวรัลเวคเตอร์ และ โปรตีนซับยูนิต

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตวัคซีนโควิด-19 ว่า ขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้อนุมัติทะเบียนวัคซีนโควิด-19 แล้ว จํานวน 6 รายการ ได้แก่ วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า โดยบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จํากัด และที่ผลิตในประเทศโดย บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จํากัด วัคซีนโคโรนาแวคของบริษัท ซิโนแวค ไลฟ์ไซเอ็นซ์ จํากัด นําเข้าโดยองค์การเภสัชกรรม วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน โดยบริษัท แจนเซ่น-ซีแลค จํากัด วัคซีนโมเดอร์นา โดยบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด วัคซีนของซิโนฟาร์ม โดยบริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด และล่าสุดวัคซีนโคเมอร์เนตีของบริษัท ไฟเซอร์ จํากัด

สําหรับวัคซีนสปุตนิค วี , วัคซีนโควัคซีนของบารัต ไบโอเทคผู้ที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนวัคซีน ขอให้ส่งเอกสารสําคัญประกอบการขึ้นทะเบียนให้ครบถ้วน เพื่อ อย. จะได้เร่งดําเนินการพิจารณาประเมิน ทั้งในด้านของคุณภาพ ความปลอดภัย ประสิทธิผล และการบริหารจัดการความเสี่ยงของวัคซีน ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการขึ้นทะเบียนทั้งนี้ ยังมีวัคซีนโควิด-19 อื่น ๆ ทั้งชนิดเชื้อตาย mRNA ไวรัลเวคเตอร์ และโปรตีน ซับยูนิตที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาในหลายประเทศ หากผู้ประกอบการใดมีความพร้อมในการนําวัคซีนเหล่านี้มายื่นขอขึ้นทะเบียนในประเทศไทย อย. ยินดีและพร้อมดําเนินการอย่างเต็มที่ ขอประชาชนวางใจ อย. ตระหนักและมุ่งมั่นให้ประชาชนได้ใช้วัคซีนที่มีคุณภาพและความปลอดภัย