เพจศูนย์ปฏิบัติการนายกฯ เผยวัคซีนไฟเซอร์1.54 ล้านโดส ให้ใครบ้าง?

เพจศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี แจงข้อมูลจัดสรร “วัคซีนไฟเซอร์” 1.54 ล้าน ถึงมือบุคลากรทางการแพทย์มากสุด 7 แสนโดส รองลงมาผู้มีภาวะเสี่ยงสูง-ชาวต่างชาติ-ทำการศึกษาวิจัย-สำรองส่วนกลาง

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. เพจศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี – PMOC ได้เผยแพร่ข้อมูลการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) 1.54 ล้านโดส โดยมีที่มาจากมติคณะทำงานด้านบริหารจัดการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีวัคซีนโควิดไฟเซอร์ ระบุว่า การจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) 1.54 ล้านโดสจัดสรรให้ใครบ้าง ประกอบด้วย 1. บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ทั่วประเทศ (เข็ม 3 กระตุ้นภูมิคุ้มกัน) จำนวน 700,000 โดส 2. ผู้มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด 19 ที่มีสัญชาติไทย จำนวน 645,000 โดส ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค อายุ 12 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป 3. ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย เน้นผู้สูงอายุ และโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้เดินทางไปต่างประเทศที่จำเป็นต้องรับวัคซีน Pfizer เช่น นักการทูต นักศึกษา จำนวน 150,000 โดส 4. ทำการศึกษาวิจัยที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการวิจัยจริยธรรม จำนวน 5,000 โดส และ 5. สำรองส่วนกลางสำหรับตอบโต้การระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ จำนวน 40,000 โดส

S 11501692