“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” จัดสรร วัคซีนซิโนฟาร์ม ครั้งที่ 3 ให้ 60 หน่วยงาน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรร วัคซีนซิโนฟาร์ม ครั้งที่ 3 ให้ 60 หน่วยงาน จำนวน 145,772 คน ขณะพบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้รับการจัดสรรมากสุดที่ 53,000 โดส

เพจเฟซบุ๊ก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Chulabhorn Royal Academy โพสต์ระบุรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มให้หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยื่นความประสงค์มาในระบบขอรับการจัดสรรวัคซีนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และส่งเอกสารรับรองพร้อมแบบฟอร์มแผนการกระจายวัคซีนครบถ้วนแล้ว เป็นครั้งที่ 3 จำนวน 60 หน่วยงาน ประชากรที่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้ จำนวน 145,772 คน โดยจัดสรรให้ตามลำดับความจำเป็นของกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มเปราะบางในท้องถิ่น ดังนี้
• กลุ่มองค์กรการศึกษา
• กลุ่มองค์กรการกุศล
• กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
• กลุ่มผู้พิการ
• กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด
• ผู้สูงอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป/ผู้ป่วยติดเตียง
• พระ/นักบวช
สำหรับกลุ่มธุรกิจอื่นๆ จะได้รับการจัดสรรตามความจำเป็นในลำดับต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔