ผู้ว่าฯภูเก็ต สั่งปิดห้างเซ็นทรัล 7 วัน – ปิดโรงเรียน

ผู้ว่าฯภูเก็ต สั่งปิดห้างเซ็นทรัล 7 วัน - ปิดโรงเรียน

27 ก.ค.64 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 มีจำนวนผู้ติดเชื้อในพื้นที่ต่างๆเพิ่มสูงขึ้นและแพร่ะบาดอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพ มีลักษณะกระจายของโรคเป็นกลุ่มก้อนในหลายพื้นที่และมีการระบาดในวงกว้างที่เชื่อมโยง มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 44/2564เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมการปิดสถานที่หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4023/2564และ 4158/2564 จึงลงนามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4159/2564 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2564
สาระสำคัญ ดังนี้
1. มาตรการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่โรค
คือ สถานศึกษาในระบบทุกแห่งและสถาบันกวดวิชาทุกแห่ง ให้ปิดต่อไป ตั้งแต่วันที่ 3-16 สิงหาคม 2564 โดยปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ ยกเว้นโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่มีผู้ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนไม่เกิน 5 คน
2.มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ สถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค คือ ให้ปิดห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัลภูเก็ตและเซ็นทรัลภูเก็ต ฟลอเรสต้า ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทุกส่วน รวมถึงร้านที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าทุกประเภท เพื่อทำความสะอาดระบบปรับอากาศ สถานที่และทุกส่วนของห้าง โดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธีการ Antigen Test Kit (ATK)
ให้ปิดสนามฟุตบอล สนามฟุตซอล สนามหญ้าเทียม สนามกีฬาแบดมินตัน
ตลาดนัด ตลาดสด ถนนคนเดิน ให้จำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการ โดยยึดหลักเดิม 1คนต่อ 4 ตารางเมตร
3.ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลมากกว่า 100คน เว้นแต่ กิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค
หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และ อาจต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือ ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564

220474813 4370947022967289 4785076829716724399 n

217897653 4370947106300614 1900523820596494240 n

217578410 4370947249633933 8844903828661242173 n