“ราชกิจจานุเบกษา” ประกาศระเบียบพม. จ่าย 3,000 บาท ช่วยผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศระเบียบพม. จ่าย 3,000 บาท ช่วยผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน

เมี่อวันที่ 23 ก.ค. 64 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อให้เหมาะสม กับสถานการณ์ปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ แห่งระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “

ข้อ ๔ การยื่นคำขอรับการช่วยเหลือให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินหรือผู้แทน ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๔.๑ ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สังกัดกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือสถานที่อื่นทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ตามที่ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ประกาศกำหนด

๔.๒ ในท้องที่จังหวัดอื่น ให้ยื่นที่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือสถานที่อื่นทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนด เพื่อประโยชน์ในการยื่นคำขอรับการช่วยเหลือตามวรรคหนึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีฉุกเฉินหรือผู้แทน อาจยื่นคำขอด้วยตนเองหรือยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ทั้งนี้ ผู้ประสบปัญหา ทางสังคมกรณีฉุกเฉินหรือผู้แทน อาจไม่มีภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านในท้องที่ที่ยื่นคำขอก็ได้”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๗ เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “

ข้อ ๖ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามความจ าเป็นและเหมาะสม ดังนี้

๖.๑ ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินหรือสิ่งของได้ไม่เกินสามพันบาทต่อครั้งต่อครอบครัว

๖.๒ ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือ ให้นักสังคมสงเคราะห์หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ ผู้ซึ่งปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติ”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1627120024340

1627120033501