“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” เผยพบ769 คน มีผลข้างเคียง หลังฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เผยพบ769 คน มีผลข้างเคียง หลังฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รายงานผลข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม โดยผู้รับวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน ถึง 19 กรกฎาคม 2564 จำนวน 615,867 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามติดตามอาการไม่พึงประสงค์ วันที่ 1 และวันที่ 7 หลังฉีดวัคซีน จำนวน 84,775 คน พบอาการไม่พึงประสงค์รวม 769 คน คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของผู้รับวัคซีน ขณะที่อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย ส่วนใหญ่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง เช่น ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ มีไข้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยังเปิดเผยด้วยว่า ได้จัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” จากการบริจาคของทุกองค์กร สู่การแบ่งปันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง โดยปัจจุบันดำเนินการฉีดวัคซีนบริจาคไปแล้วทั้งสิ้น 35,084 ราย แบ่งเป็น กลุ่มผู้พิการ จำนวน 3,436 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.8 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส / ชุมชนแออัด จำนวน 16,794 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.9 กลุ่มผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน 8,708 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.8 กลุ่มพระภิกษุ / นักบวช จำนวน 859 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.4 กลุ่มผู้ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน จำนวน 5,287 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.1

219183521 5703724649697799 1065590664683202618 n

220460434 897902181067986 193071872039517571 n