ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ เกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์ กรณีคัดกรองการติดเชื้อโควิด19

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ เกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์ กรณีคัดกรองการติดเชื้อโควิด19

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมเรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เชิงรุกในสถานประกอบการ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่มีการระบาดใหม่อย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) ให้มีการจำกัดอยู่ในพื้นที่ ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง อันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนสุขภาวะของประชาชนทั่วประเทศ

คณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (CoronavirusDisease 2019 (COVID-19)) ให้ผู้ประกันตนได้รับบริการทางการแพทย์เชิงรุก (Active case finding)เพื่อการค้นหาผู้ประกันตนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในสถานประกอบการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 (2) และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 คณะกรรมการการแพทย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคม จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคมพ.ศ. 2564

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดที่สำนักงานประกันสังคม กำหนดให้มีการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในสถานประกอบการ

“สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่ได้รับการอนุญาตให้ดำเนินการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จากคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

“สถานประกอบการ” หมายความว่า สถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ให้ได้รับการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

“การตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19” หมายความว่า การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ด้วยเทคนิค Real time ReverseTranscription Polymerase Chain Reaction (Real time RT- PCR) ที่คณะกรรมการโรคติดต่อ กรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ก าหนด เพื่อตรวจค้นหาผู้ประกันตนที่อาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในสถานประกอบการ ซึ่งต้องไม่ได้เป็นผู้รับสิทธิจากหน่วยงานภาครัฐอื่น หรือต้องไม่เคยได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด 19 ในช่วงระยะเวลาตามที่กำหนดในประกาศฉบับนี้ ด้วยเหตุตามเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กำหนด หรือการตรวจคัดกรองก่อนทำหัตถการ ตามที่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กำหนด หรือแพทย์ผู้ตรวจรักษาประเมินว่ามีความจำเป็นตามดุลยพินิจของแพทย์

ข้อ 3 ให้สำนักงานประกันสังคมพิจารณากำหนดจังหวัดและจัดสรรจำนวนผู้ประกันตนที่จะได้รับการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในสถานประกอบการในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 หรือจังหวัดที่เป็นรอยต่อของจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อให้สำนักงานขอความเห็นชอบการตรวจคัดกรองในสถานประกอบการจากคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

ข้อ 4 ให้สำนักงานจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เป็นค่าตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการแก่สถานพยาบาล ดังนี้

4.1 การตรวจยืนยันการติดเชื้อด้วยวิธี RT – PCR โดยการทำป้ายหลังโพรงจมูกและลำคอ (nasopharyngeal and throat swab sample) ดังนี้

1) ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินครั้งละ ๑,๖๐๐ บาท

2) ค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการตรวจห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ เหมาจ่ายในอัตราครั้งละ ๖๐๐ บาท

4.2 การตรวจยืนยันการติดเชื้อด้วยวิธี RT – PCR โดยการทำแบบรวมตัวอย่าง(Pooled Sample) ซึ่งเป็นตัวอย่างน้ าลายแบบรวมตัวอย่าง (Pooled saliva samples) ไม่เกิน 5 รายต่อ 1 กลุ่ม โดยหากพบผลตรวจเป็นบวก (SARS-CoV-2 Detected) หน่วยบริการต้องตรวจยืนยันการติดเชื้ออีกครั้งตามมาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด ดังนี้

1) ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินตัวอย่างละ ๓๒๐ บาท

2) ค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการตรวจห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อเหมาจ่ายในอัตราตัวอย่างละ ๑๐๐ บาท

4.3 การตรวจยืนยันการติดเชื้อ กรณีตรวจแบบ Pooled Sample พบผลตรวจ
เป็นบวก ดังนี้

1) ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ ด้วยวิธี RT-PCR จากsaliva samples หรือ nasopharyngeal and throat swab sample ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินครั้งละ 1,600 บาท

2) ค่าบริการอื่น ๆ รวมค่าบริการเก็บสิ่งตรวจ และค่าบริการทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ เหมาจ่ายในอัตราครั้งละ 200 บาท

ข้อ 5 ให้สถานพยาบาลจัดส่งข้อมูลค่าบริการทางการแพทย์ตามข้อ 4 ให้สำนักงานตามรูปแบบที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด และรายงานข้อมูลการดำเนินการตามประกาศนี้ ต่อสำนักงานและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณเหลือพร ปุณณกันต์
ประธานกรรมการการแพทย์

2021 07 23 10 09 17

 

2021 07 23 10 09 36

 

2021 07 23 10 09 45

 

ที่มา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา