ราชกิจจาฯ ประกาศ ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง 4 ราย

ราชกิจจาฯ ประกาศ ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง 4 ราย

วันที่ 20 ก.ค.64 เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง

ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการตุลาการลาออกจากราชการ จำนวน ๔ ราย ดังนี้

๑. นางสาวสุจิตรา พัฒนภักดี ตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่ง ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๒. นางสาวสุรัสวดี เจียมสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๓. นายธวัฒน์ชัย สุดใจศิริบูล ตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่งธนบุรี ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

๔. นายศักดา วะสมบัติ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการตุลาการ ทั้ง ๔ ราย พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ราช