เอกสารสำคัญ ราชวิทยาลัยฯ ส่งถึง ผอ.รพ.ที่ให้บริการฉีด “วัคซีนซิโนฟาร์ม”

เอกสารสำคัญ ราชวิทยาลัยฯ ส่งถึง ผอ.รพ.ที่ให้บริการฉีด "วัคซีนซิโนฟาร์ม"

17 กรกฎาคม 2564 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีหนังสือ ที่ รจภ ๐๑/๒๗๖๗ ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เรื่อง “แนวทางการใช้วัคซีนซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” โดยมีเนื้อหาดังนี้

ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬภรณ์ ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนรัฐบาลไทย/ ประเทศไทย ในการจัดหา นำเข้าวัคซีนเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ ในขณะนี้ โดยมีโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมมือกันในการกระจายวัคซีนให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงด้วยความรวดเร็วและปลอดภัย
ราชวิทยาลัยจุฬภรณ์ขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ราชวิทยาลัยจุฬภรณ์ยังไม่มีนโยบายการให้ฉีดวัคชีน covid-๑๙ เข็มที่ ๑ และเข็มที่ ๒ ต่างชนิดกัน รวมถึงยังไม่มีนโยบายการฉีควัคซีนเข็มที่ ๓ หรือเข็มที่ ๔ ให้ แก่ประชาชน เนื่องจากเป็นวัคซีนใหม่ที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินเท่านั้น โดยแนะนำให้ฉีดชนิดเดียวกันทั้ง ๒ เข็มตามที่บริษัทผู้ผลิตได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลกและองค์การอาหารและยาของประเทศไทย

ทั้งนี้หากมีการ ดำเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด วิทยาลัยจุฬภรณ์จะไม่รับผิดชอบผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม และการประกันอาจไม่คุ้มครองการรักษาพยาบาลที่เกิดจากอาการข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ยกเว้นเป็นการทำงานวิจัยที่ได้รับการอนุมัติและดำเนินการวิจัยตามมาตรฐานการวิจัยในคนและแนวทาง Good Clinical Practice

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดกรุณากำกับให้การบริหารการฉีดวัคซีนเป็นตามแนวทางเพื่อความ ปลอดภัยของผู้รับวัคนอย่างเครงครัดด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์

เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 

cTe8OeUD 1