ผอ.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ชี้แจง การจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา ของสภากาชาดไทย

ผอ.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ชี้แจง การจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา ของสภากาชาดไทย

วันที่ 17 กรกฏาคม 2564 จากกรณีที่สภากาชาดไทย จัดซื้อวัคซีนโควิด-19 Moderna จำนวน 1 ล้านโดส โดยจะดำเนินการจัดสรรให้กับบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มประชาชนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไปที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน

ทางด้าน รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอชี้แจงว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ไม่สามารถดำเนินการจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ประชาชนทั่วไปได้โดยตรง การจัดสรรวัคซีน ต้องมีการวางแผนที่เหมาะสม โดยทีมงานส่วนกลางของสภากาชาดไทย เป็นผู้พิจารณาจัดสรร ร่วมกับหน่วยงานแกนกลางของประเทศ เพื่อให้สามารถกระจายวัคซีนให้แก่ประชาชนกลุ่ม ผู้เปราะบางในสังคม และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่างๆ รวมทั้งบุคลากรด่านหน้าที่ต้องปฏิบัติงานกับผู้ป่วยโควิด ให้ครอบคลุมในภาพรวม สำหรับผู้บริจาคโลหิตที่สูงอายุ ศูนย์ฯ ขอรับไว้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะดูแล และจะแนะนำแนวทางลงทะเบียนให้ต่อไป

38 1024x370 1