มท. ออกหนังสือด่วน ถึงผู้ว่าทั่วประเทศ สั่ง อปท. ขอความร่วมมือเจ้าของตลาด ลด-ยกเว้นค่าเช่า

มท. ออกหนังสือด่วน ถึงผู้ว่าทั่วประเทศ สั่ง อปท. ขอความร่วมมือเจ้าของตลาด ลด-ยกเว้นค่าเช่า

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 4093 เรื่องมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการตลาดที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด 19) โดยการลดค่าเช่า ยกเว้นค่าเช่า หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้ จากการเช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความจำเป็นและเหมาะสมแล้วแต่กรณีรายละเอียดปรากฎตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือแก่ภาคเอกชน ผู้ประกอบการตลาดทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จึงให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกแห่งพิจารณาช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้เช่าตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการลดหรือยกเว้นค่าเช่า หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ที่ได้จากการเช่าตลาด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)ในประเทศจะบรรเทาลง

๒. ขอความร่วมมือเจ้าของตลาดเอกชน พิจารณาลดหรือยกเว้นค่าเช่าให้กับผู้เช่าแผงค้าและผู้เช่าอื่น ๆ ในตลาดเอกชน ตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในประเทศจะบรรเทาลง

๓. รายงานผลการดำเนินงานตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ตามแบบที่กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

15151315153153155314351