สั่งปิด “ตลาดนัดจตุจักร” ชั่วคราว!

กทม. สั่งปิด "ตลาดนัดจตุจักร" เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 64 นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในหนังสือประกาศสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ปิดการค้าตลาดนัดจตุจักรเป็นการชั่วคราว ตามที่ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๖) ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ยกระดับความเข้มข้นของมาตรการและการบังคับใช้อย่างจริงจัง เพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่มุ่งลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคคลเพื่อลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค Covid 19 อันป็นโรคติดต่ออันตราย โดยมีคำสั่งกำหนดให้ร้านสะดวกซื้อ ตลาดนัด ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดินให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา แต่เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค Covid 19 ได้ทวีความรุนแรงจนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งไม่แสดงอาการแต่สามารถแพร่กระจายเชื้อโรคได้ง่ายในอัตราเร่งที่สูงมาก ประกอบกับผู้ค้าภายในตลาดนัดจตุจักรจำนวนมากมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดที่จะต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด นั้น

ดังนั้น เพื่อให้มีมาตรการในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรเป็นไปตามเป้าหมายเพื่อสกัดกั้นการระบาดของโรคให้อยู่ในวงจำกัดและควบคุมการระบาดของโรคให้คลี่คลายลงได้อย่างรวดเร็ว สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร จึงสั่งปิดการค้าตลาดนัดจตุจักรเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

E6aL JzVIAM9ayu