ราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อกำหนด ควบคุมพื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อกำหนด ควบคุมพื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ 12 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นั้น โดยที่การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทวีความรุนแรงจนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศ

โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งไม่แสดงอาการแต่สามารถแพร่เชื้อโรคได้เพิ่มขึ้นในอัตราเร่งที่สูงมาก ประกอบกับเชื้อโรคได้กลายพันธุ์เป็นหลายสายพันธุ์และสามารถแพร่กระจายได้ง่าย อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดในต่างประเทศอันอาจกระทบต่อประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่รุนแรงจนไม่อาจวางใจได้ รัฐบาล โดยข้อเสนอของฝ่ายสาธารณสุขจึงจำเป็นต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการและการบังคับใช้อย่างจริงจัง เพื่อแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินให้คลี่คลายลงโดยเร็ว โดยการกำหนดมาตรการที่มุ่งลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคคลเพื่อลดการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน สำหรับใช้ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อสกัดกั้นการระบาดให้อยู่ในวงจำกัด พร้อมกับควบคุมการระบาดให้ได้อย่างรวดเร็ว

นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการ 12 ข้อคือ

1.การปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์

2. การห้ามออกนอกเคหสถาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นบุคคลซึ่งได้รับยกเว้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลได้แก่ จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

3.การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งของทางราชการ

4.บุคคลที่ได้รับยกเว้น ซึ่งได้แก่ แพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น

5. การกำหนดกรณียกเว้นเพิ่มเติม ในกรณีการออกนอกเคหสถานเพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์

6. มาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง

7. มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วน

8.การขนส่งสาธารณะ ให้กระทรวงคมนาคมหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบ

9. การเดินทางข้ามจังหวัด ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงหรือชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่ โดยไม่มีเหตุจำเป็น

10. มาตรการป้องกันและรองรับผู้ติดเชื้อ ให้กรุงเทพมหนครและจังหวัดปริมณฑลดำเนินการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

11. มาตรการเพื่อมิให้มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน การเสนอข่าวหรือการทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใดที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิดความเข้าใจผิด

12.การบังคับใช้มาตรการตามข้อกำหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกำกับการปฏิบัติตามมาตรกร กำหนดเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม เว้นแต่จะได้มีกรรประเมินความเหมาะสมของสถานการณ์ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

2021 07 10 12 55 271

 

2021 07 10 12 55 512

 

2021 07 10 12 56 063

 

2021 07 10 12 56 214

 

2021 07 10 12 56 365

 

2021 07 10 12 56 506

 

ที่มา ราชกิจจานุเบกษา

 

ข่าวอื่นๆ

MEA ย้ำมาตรการควบคุมบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ลดผลกระทบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ในช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมขังบริเวณก่อสร้าง