ด่วน! ผู้ว่าฯกาญจนบุรี ประกาศล็อกดาวน์ อำเภอสังขละบุรี ห้ามคนเข้า-ออกพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 9-22 ก.ค.นี้

ด่วน! ผู้ว่าฯกาญจนบุรี ประกาศล็อกดาวน์ อำเภอสังขละบุรี ห้ามคนเข้า-ออกพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 9-22 ก.ค.นี้

วันที่ 9 ก.ค.2564 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี และผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 3284/2564

เรื่อง ปิดอำเภอสังขละบุรี และระงับการใช้ช่องทางสำหรับการนำเข้า-ส่งออกขนส่งสินค้า และสินค้าผ่านแดนทุกประเภท ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เป็นการชั่วคราว ระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ยังคงพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ อ.สังขละบุรี มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดไปยังผู้ติดเชื้อรายใหม่ ประกอบกับอ.สังขละบุรีที่มีพื้นที่ติดต่อชายแดนของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด้านกิ่งอำ.พญาจองชูติดด่านพระเจดีย์สามองค์ มีแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค จึงมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคออกไปเป็นวงกว้าง

จึงอาศัยอำนาจความในมาตรา 22 (1) และ (7) มาตรา35 (1) แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบข้อ 2 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มี.ค.2563 และข้อ 9 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เม.ย. พ.ศ.2564 ผู้ว่าฯในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 ม.ค. พ.ศ.2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการเปิด ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ จ.กาญจนบุรี จึงมีคำสั่ง ดังนี้

ข้อ 1 กดำหนดปิดพื้นที่ อ.สังขละบุรี ตั้งแต่บริเวณจุดตรวจจงอั๋ว ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ เป็นต้นไป ยกเว้น การขนส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค การส่งทางการแพทย์ และการขนส่งพัสดุภายในประเทศ ให้ขนถ่าย ณ จุดควบคุมการเข้า-ออก บริเวณหมวดการทางสังขละบุรี ตั้งแต่วันที่ 9-22 ก.ค.2564

ข้อ 2 ระงับการใช้ช่องทางสำหรับการนำเข้า-ส่งออกขนส่งสินค้าและสินค้าผ่านแดนทุกประเภท ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 9-22 ก.ค.2564 ยกเว้น ผู้ปกระกอบการที่ได้มีการทำหนังสือสัญญาซื้อ-ขาย และรับ-ส่งสินค้าล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 9-22 ก.ค.2564

ข้อ 3 ปิดสำนักงานทะเบียนอำเภอสังขละบุรี และสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่อ.สังขละบุรีทุกแห่ง (ยกเว้น การบริการแจ้งเกิด แจ้งตาย) ตั้งแต่วันที่ 9-22 ก.ค.2564

ข้อ 4 ปิดตลาดนัดในพื้นที่อ.สังขละบุรี ยกเว้น ตลาดสดที่มีการเปิดเป็นประจำทุกวัน และให้งดจำหน่ายสินค้าบริเวณรอบองค์พระเจดีย์สามองค์ทุกกรณี ตั้งแต่วันที่ 9-22 ก.ค.2564

ข้อ 5 ระงับการเดินรถโดยสารประจำทางสาธารณะเป็นการชั่วคราว เส้นทางหมวด 4 สายที่ 8203 เส้นทางกาญจนบุรี-สังขละบุรี-กาญจนบุรี ยกเว้น สายที่ 8203 ช่วงกาญจนบุรี-ทองผาภูมิ-กาญจนบุรี ยังคงอนุญาตให้เดินรถได้ตามปกติทั้งเที่ยวไป-กลับ

ข้อ 6 ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่วันที่ 9-22 ก.ค.2564 ระหว่างเวลา 22.00 ถึง 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้ใดมีความจำเป็นมีเหตุฉุกเฉินต้องออกนอเคหสถานให้ขออนุญาตจากพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอ (นายอำเภอ) หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมายโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

ข้อ 7 ห้ามผู้ใดเข้า-ออกพื้นที่อ.สังขละบุรี ตั้งแต่วันที่ 9-22 ก.ค.2564 เว้นแต่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ ทหาร หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอ (นายอำเภอ) หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมาย

1