เพิ่มรายชื่อประเทศที่อนุญาตให้เดินทางเข้าไทย เป็น 63 ประเทศ จาก 43 ประเทศ

เพิ่มรายชื่อประเทศที่อนุญาตให้เดินทางเข้าไทย เป็น 63 ประเทศ จาก 43 ประเทศ

ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ ๑๗/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการ การเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ (ศปก.กต.) อนุมัติประเทศและพื้นที่ที่อนุญาต ให้ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรสำหรับบุคคลประเภท (13) “ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามา ในราชอาณาจักร เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจควบคู่กับความมั่นคงด้านสาธารณสุขตามแผนการเปิดประเทศ ของรัฐบาล” ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และการเสนอของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดย ศปก.กต ได้ประกาศรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาต ให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรสำหรับบุคคลประเภท (13) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 แล้ว นั้น

บัดนี้ ได้มีการทบทวนรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรสำหรับบุคคลประเภท (13) โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศ และพื้นที่นั้น ๆ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหัวหน้า ศปก.กต. จึงประกาศรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางสำหรับบุคคลประเภท (13) ที่ผู้เดินทางจากประเทศและพื้นที่ดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564
นายธานีทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศ

รายชื่อประเทศ /พื้นที่ ตามประกาศ ศปก. กต. ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564

1. ออสเตรเลีย 2. ออสเตรีย 3. บาห์เรน 4. เบลเยียม 5. ภูฏาน 6. บรูไนดารุสซาลาม 7. บัลแกเรีย 8. กัมพูชา 9. แคนาดา 10. ชิลี 11. จีน 12. โครเอเชีย 13. ไซปรัส 14. สาธารณรัฐเช็ก 15. เดนมาร์ก 16. เอสโตเนีย 17. ฟินแลนด์ 18. ฝรั่งเศส 19. เยอรมนี 20. กรีซ 21. ฮังการี 22. ไอซ์แลนด์ 23. อินเดีย 24. อินโดนีเซีย 25. ไอร์แลนด์ 26. อิสราเอล 27. อิตาลี 28. ญี่ปุ่น 29. คูเวต 30. ลาว 31. ลัตเวีย 32. ลิทัวเนีย 33. ลักเซมเบิร์ก 34. มาเลเซีย 35. มัลดีฟส์ 36. มอลตา 37. มองโกเลีย 38. เมียนมา 39. เนปาล 40. เนเธอร์แลนด์ 41. นิวซีแลนด์ 42. นอร์เวย์ 43. โอมาน 44. ฟิลิปปินส์ 45. โปแลนด์ 46. โปรตุเกส 47. กาตาร์ 48. โรมาเนีย 49. ซาอุดีอาระเบีย 50. สิงคโปร์ 51. สาธารณรัฐสโลวัก 52. สโลวีเนีย 53. ศรีลังกา 54. สาธารณรัฐเกาหลี 55. สเปน 56. สวีเดน 57. สวิตเซอร์แลนด์ 58. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 59. สหราชอาณาจักร 60. สหรัฐอเมริกา 61. เวียดนาม 62. ฮ่องกง 63. ไต้หวัน