ประกาศราชกิจจาฯ นายกฯคืนอำนาจ รมต. แก้สถานการณ์โควิดมีผล1 ต.ค.นี้

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ นายกฯคืนอำนาจ รมต. แก้สถานการณ์โควิดมีผล1 ต.ค.นี้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศเรื่องยกเลิกกำหนดการอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมาย เป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี โดยตามที่ได้มีประกาศ เรื่อง การกำหนดหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมาย เป็นอำนาจหน้าท่ีของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) ในการโอนอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีหรือผู้รักษาการตามกฎหมาย รวม 31 ฉบับ มาเป็นของนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว เพื่อให้การส่ังการและการแก้ไขสถานการณ์เป็นไปโดยมีเอกภาพ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพนั้น และเพื่อให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายที่ได้โอนมาเป็นอำนาจหน้าท่ีของ นายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามหน้าที่ อำนาจและความรับผิดชอบปกติ

จึงให้ยกเลิกประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าท่ีของนายกรัฐมนตรี(ฉบับที่ 3) อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานใดมีข้อขัดข้องหรือไม่ได้รับ ความร่วมมือในการประสานงานหรือในการปฏิบัติหน้าที่ให้รายงานนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี (ครม.)ทราบ เป็นการด่วน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ี 1 ต.ค.2564 เป็นต้นไป.

1632912746454