พล.อ.ประวิตร สั่งการเร่งด่วน ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง “เมืองพัทยา”

พล.อ.ประวิตร สั่งการเร่งด่วน ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง "เมืองพัทยา"

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบาย และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม ที่ ทำเนียบรัฐบาล

ที่ประชุม ได้รับทราบ ผลการดำเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ทั้ง 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล ประจำปี 2564 ประกอบด้วย การบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน,การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล ได้แก่ ปะการัง หญ้าทะเล สัตว์ทะเลหายาก,การบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล,การจัดทำปะการังเทียม การประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเล,การบริหารจัดการมลพิษ และขยะทะเล รวมถึงการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ( Smart patrol) เป็นต้น จากนั้นที่ประชุมได้มีการพิจารณา เห็นชอบ การออกกฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณ ต่างๆ เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง อาทิ แหลมกลัด,อ่าวใหญ่ และเกาะหมาก จ.ตราด ,เกาะเปริด จ.จันทบุรี ,เกาะทราย เกาะขี้นก และเกาะสะเดา จ.ประจวบคีรีขันธ์ , เกาะไข่ จ.ชุมพร หมู่เกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ , เกาะสะเก็ด จ.ระยอง ,หมู่เกาะพยาม จ.ระนอง และยังได้เห็นชอบการประกาศกฎกระทรวงในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เขตปกครองพิเศษ พัทยา จ.ชลบุรี พื้นที่ตำบลปากคลอง จ.ชุมพร และพื้นที่ตำบลธงชัย ,ตำบลแม่รำพึง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้ ทส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการ ให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ อย่างถูกต้อง โดยเคร่งครัด คำนึงถึง การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อย่างสมดุล คุ้มค่า และยั่งยืน

พล.อ.ประวิตร ยังได้กล่าวว่า ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง นับเป็นมรดกทางธรรมชาติ ที่มีคุณค่ายิ่ง ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเร่งด่วน ในการบริหารจัดการและ ต้องให้ประชาชนในพื้นที่ มีส่วนร่วม อย่างจริงจัง พร้อมทั้งให้ความรู้/ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อร่วมพัฒนาไปด้วยกัน และยังได้ขอบคุณ อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์ ด้วยดีที่ผ่านมา