สธ.ไฟเขียว ลดกักตัวโควิดเหลือ 7 วัน! หากฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม

สธ.ไฟเขียว ลดกักตัวโควิดเหลือ 7 วัน! หากฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงภายหลังเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่ 9/2564 ที่มี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ว่า ในฐานะฝ่ายเลขานุการการประชุม ได้สรุปผลการประชุมในประเด็นสำคัญหลายเรื่อง ได้แก่

1632390784358

1.ที่ประชุมรับทราบการให้วัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กนักเรียนที่อายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียนของเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปในสถานศึกษา โดยมีนักเรียนที่เข้าข่ายในการให้วัคซีน รวม 4.5 ล้านคน โดยวัคซีนที่ใช้คือ วัคซีนไฟเซอร์ ซึ่งเป็นวัคซีนที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้การรับรองว่าใช้ในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปได้ และอีกตัวหนึ่งคือ วัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา

2.รับทราบแผนให้บริการวัคซีนโควิด-19 ในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 โดยมีเป้าหมายให้วัคซีนกับประชาชนโดยความสมัครใจ ขณะนี้มีวัคซีนตามแผนในการจัดหา 125 ล้านโดส และคาดว่าจะฉีดวัคซีนได้ครอบคลุมตามกลุ่มเป้าหมายในเดือนธันวาคมนี้ รวมถึงที่เคยบอกว่าจะฉีดครอบคลุมร้อยละ 70 ของประชากรทั้งประเทศ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ แต่ถ้าเกิดตามแผนใหม่คือ ฉีดวัคซีนเข็มแรกได้มากกว่าร้อยละ 70 ซึ่งจะเป็นผลดี และจะพยายามครอบคลุมให้ได้มากและเร็วที่สุด รวมถึงกลุ่มเสี่ยงต่างๆ

3.รับทราบความคืบหน้าการเสนอร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรคติดต่อ พ.ศ.2558 พ.ศ. … ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการแล้ว สาระสำคัญมีการกำหนดระบบและกลไกในการจัดการโรคติดต่อทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค และเพิ่มหมวดสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเป็นเอกภาพ ทันการณ์ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขั้นตอนต่อไป จะเป็นไปตามกฎหมาย ซึ่ง สธ. และคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีความพร้อมหลังจากที่กฎหมายประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา

4.เห็นชอบปรับมาตรการผู้เดินทางมาในราชอาณาจักร หรือ การลดวันกักตัวจากเดิมที่กำหนด 14 วัน รวมถึงตรวจหาเชื้อด้วยวิธีอาร์ที-พีซีอาร์ (RT-PCR) วันนี้มีความเห็นชอบลดวันกักตัวเหลือ 7, 10 และ 14 วัน ตามกรณีดังนี้ (1)ผู้เดินทางทุกช่องทาง ทั้งทางบก และทางอากาศ ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือตามโดสที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด ซึ่งปัจจุบันองค์การอนามัยโลกยังยืนยันว่าการฉีด 2 เข็ม ยังมีความปลอดภัย

ดังนั้น ผู้ที่ได้รับวัคซีนมาระยะหนึ่งแล้ว ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ ผลตรวจหาเชื้ออาร์ที-พีซีอาร์ ก่อนเดินทางเป็นลบ และเมื่อมาถึงประเทศไทยต้องตรวจอีก 2 ครั้ง คือ วันแรก และวันสุดท้ายก่อนออกจากสถานกักกันโรค (Quarantine) จะลดวันกักตัวเหลือ 7 วัน

(2)ผู้เดินทางช่องทางอากาศเท่านั้น แต่ไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ให้ตรวจอาร์ที-พีซีอาร์ก่อนเดินทาง เมื่อมาถึงประเทศไทยต้องตรวจอีก 2 ครั้ง คือ วันแรกและวันสุดท้ายก่อนออกจากสถานกักกันโรค จะลดวันกักตัวเหลือ 10 วัน และ(3)หากไม่มีการฉีดวัคซีนครบ และมาด้วยช่องทางอื่น เช่น ทางบก ก็จะกักตัว 14 วัน และตรวจหาเชื้ออาร์ที-พีซีอาร์ อีก 2 ครั้ง ระหว่างกักตัว

1632390746968

 

1632390874508

5.เห็นชอบแผนการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยว โดยมีพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งขณะนี้เปิดใน จ.ภูเก็ต ในหลายจังหวัด ส่วนแผนการเปิดต่อไปจะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมนี้ ในบางพื้นที่ เช่น เพชรบุรี ชะอำ หัวหิน และพื้นที่อื่นๆ จะเป็นเดือนพฤศจิกายน 2564 ทุกอย่างเป็นไปตามแผน ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ระบาดของโรค การเจ็บป่วยของประชาชน อัตราการครองเตียง ความสามารถในการรองรับระบบสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วย รวมถึงสถานการณ์ฉีดวัคซีนและการบริหารจัดการในพื้นที่ซึ่งจะเสนอ ศบค.พิจารณาต่อไป

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีมีเครือข่ายต่างๆ คัดค้านการฉีดวัคซีนในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าข่ายเป็นการเอาเด็กไทยเป็นหนูทดลองให้กับวัคซีนต่างชาติ นพ.โอภาสกล่าวว่า วัคซีนไฟเซอร์ผ่านการทดลองในเด็กแล้ว และ อย.ก็ให้การรับรองแล้ว เพราะฉะนั้น ในกรณีของวัคซีนไฟเซอร์ทั้ง อย.ไทย อย.สหรัฐอเมริกา อย.ในยุโรป และองค์การอนามัยโลก ให้การรับรองแล้วว่าสามารถฉีดในเด็กได้ เพราะฉะนั้นการให้ฉีดในเด็กไทยอายุ 12-17 ปี จึงไม่ใช่หนูทดลองแน่นอน เพราะมีผู้ที่ให้การรับรองแล้ว ส่วนวัคซีนชนิดอื่นๆ นั้นตนไม่ทราบ

เมื่อถามถึงหลักเกณฑ์การกักตัวจะใช้ดำเนินการจากผู้ที่เดินทางจากทุกประเทศต้นทาง หรือจะมีประกาศประเทศเฉพาะ นพ.โอภาสกล่าวว่า โดยหลักจะใช้เกณฑ์เดียวกันในทุกประเทศ เว้นแต่จะมีเหตุการณ์อื่นๆ เพิ่มเติม จะใช้อำนาจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มเติมได้

เมื่อถามว่า ประชาชนกังวลเรื่องการลดวันกักตัวเนื่องจากสายพันธุ์เดลต้าครองโลกอยู่ นพ.โอภาสกล่าวว่า คณะกรรมการวิชาการพิจารณาในหลายมิติและรอบด้าน อีกทั้ง เป็นการลดวันกักตัวแบบมีเงื่อนไข คือ ฉีดวัคซีนครบโดส และตรวจหาเชื้อก่อนเข้าประเทศ ต้องมีผลเป็นลบ และตรวจหาเชื้อซ้ำอีก มาตรการกำหนดไว้ค่อนข้างรัดกุม

การลดวันกักตัวไม่ได้ทำให้เกิดสถานการณ์การระบาดที่มากขึ้น รวมทั้งเดลต้าในประเทศไทยมีการระบาดมากรวมถึงทั่วโลก แต่มีข้อดีทำให้สามารถมีชีวิตอยู่ร่วมกับโควิด-19 ได้มากขึ้น ซึ่งมี 2 ส่วน ในเชิงสัญลักษณ์ว่า พร้อมอยู่ร่วมกับโควิด-19 คือ 1.การลดวันกักตัวจะทำให้การเดินทางระหว่างประเทศ ไม่ใช่แค่เรื่องท่องเที่ยว การประกอบธุรกิจ การไปเรียนศึกษาต่อ และ 2.การเปิดโรงเรียน เพราะฉะนั้นถ้าทำ 2 สิ่งนี้ได้ ก็จะเป็นตัวที่แสดงว่าสามารถควบคุมโรคโควิด-19 อยู่ได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งไม่ได้แปลว่า ไม่มีผู้ติดเชื้อเลย เพราะทั่วโลกยอมรับว่าเชื้อกลายพันธุ์ได้เรื่อยๆ การที่จะทำให้เชื้อหมดไปในระยะเวลาอันสั้น เป็นสิ่งยากลำบาก แต่จะปรับตัวให้อยู่ร่วมกับโรคได้อย่างไร ลดอัตราการเสียชีวิต และลดการป่วยหนัก เป็นสิ่งสำคัญที่จะดำเนินการควบคู่ไปกับการมีชีวิตอย่างปกติมากยิ่งขึ้น

ปล่อยเสียง CG.นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค
เริ่มที่ 20.17 คำว่า ทางคณะกรรมการวิชาการได้พิจารณาในหลายมิติและรอบด้าน
จบที่ 21.26 คำว่า ก็คงไม่ต้องกังวล