สธ.เปิด 7 มาตรการเข้ม สำหรับสถานศึกษา เปิดเรียนอย่างปลอดภัย!

กระทรวงสาธารณสุขเปิด 7 มาตรการเข้ม สำหรับสถานศึกษา เปิดเรียนอย่างปลอดภัย!

วันที่ 16 กันยายน 2564 ทางด้านเพจ ไทยคู่ฟ้า ออกมาโพสต์ข้อความไว้ว่า เปิด 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา (โรงเรียนไป – กลับ) รองรับเปิดเรียนอย่างปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข กำหนดรูปแบบการเรียนการสอนในโรงเรียนตามมาตรการ Sandbox ในโรงเรียน : Sandbox Safety Zone in School ซึ่งจะเป็นแนวทางให้โรงเรียนที่มีความพร้อมเปิดเรียนได้ตามปกติ โดยเพิ่ม 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา (โรงเรียนไป – กลับ) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเข้า – ออกโรงเรียน

  • 1. สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน Thai Stop Service Plus และรายงานการติดตามประเมินผล
  • 2. ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble (เน้นกลุ่มเล็ก)
  • 3. จัดระบบให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลและหลักโภชนาการ
  • 4. จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
  • 5. จัดให้มี School Isolation แผนเผชิญเหตุ และซักซ้อมอย่างเคร่งครัดหากพบผู้ติดเชื้อ
  • 6. ควบคุมดูแลการเดินทางไปกลับของนักเรียน เช่น รถส่วนบุคคล รถโดยสารสาธารณะ
  • 7. จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ประกอบด้วย ผลการตรวจ ATK ภายใน 7 วัน หรือประวัติการรับวัคซีน
  • .

อย่างไรก็ตาม จะต้องประเมินความเสี่ยงตามสถานการณ์การระบาดในแต่ละพื้นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่ และต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครก่อนที่จะเปิดเรียน#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19

2

o6zfdXzx 3

ขอบคุณ : ไทยคู่ฟ้า