กกต.กำหนดวันเลือกตั้ง อบต. – นายก อบต. ทั่วประเทศ

กกต.กำหนดวันเลือกตั้ง อบต. – นายก อบต. ทั่วประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่า คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาลงมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และ ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล นั้น วันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งไต้พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง และ ประกาศ กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอแล้ว

โดยมีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งตามแผนการจัดการเลือกตั้งตังกล่าวมีสาระสำคัญ ดังนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งจะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 อีกทั้ง วันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลประกาศให้มีการเลือกตั้ง และวันสมัครรับเลือกตั้ง

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะออกประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และวันสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันจันทร์ที่ 11 ถึงวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส

1631521278276