ปภ.แจ้ง 10 จังหวัด-กทม. เฝ้าระวังผลกระทบการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา

ปภ.แจ้ง 10 จังหวัด-กทม. เฝ้าระวังผลกระทบการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา

หนังสือในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้ประกาศวันที่ 12 กันยายน 2564 จาก อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ผู้อำนวยการกลาง ถึง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร/ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร ด้วยกองอำนวยการป้องกันละบรรเทาสารารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้รับแจ้งจากกรม ชลประทาน ว่าที่ผ่านมายังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ส่งผลให้มีน้ำหลากจาก
พื้นที่ตอนบนของสุ่มน้ำเจ้าพระยาไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราเพิ่มมากขึ้น โดยคาดการณ์ปริมาณน้ำ ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C.2 จังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 1,300 – 1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รับน้ำเข้า ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งรวม 400 ลูกบาศก็มตรต่อวินาที และเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ประมาณ 800 – 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น ระหว่างวันที่ 13 – 16 กันยายน 2564 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมป้องกัน รับมือ และลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงขอให้กรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำ เช่น งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร ท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะ เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำ ให้ระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รายละเอียดตามหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 0328/ว 7388 ลงวันที่ 11 กันยายน 2564 ที่แนบมาพร้อมนี้

จาก อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ผู้อำนวยการกลาง ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้อำนวยการจังหวัด ภาคเหนือ จังหวัดอุทัยธานี ภาคกลาง จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้รับแจ้งจากกรม ชลประทาน ว่าที่ผ่านมายังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ส่งผลให้มีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราเพิ่มมากขึ้น โดยคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัตน้ำ C.2 จังหวัตนครสวรรค์ ประมาณ 1,300 – 1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รับน้ำเข้า ระบบชลประทานทั้สองฝั่งรวม 400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ประมาณ 800 – 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที่ ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเชื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น ระหว่างวันที่ 13 – 16 กันยายน 2564 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมป้องกัน รับมือ และลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำ เช่น งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำ ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รายละเอียดตามหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด
ที่ กษ 0328/ว7388 ลงวันที่ 11 กันยายน 2564 ที่แนบมาพร้อมนี้

messageImage 1631507077206