“ตรีนุช” สั่ง 2 โรงเรียนนานาชาติ ห้ามขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่น

"ตรีนุช" สั่ง 2 โรงเรียนนานาชาติ ห้ามขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่น

วันที่ 9 กันยายน 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้ลงนามประการศ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา ให้โรงเรียนลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ประจำปีการศึกษา 2564 โดยให้คงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น เท่ากับปีการศึกษา 2563 หากมีความจำเป็นให้ปรับขึ้นได้โดยต้องไม่กระทบกับผู้ปกครองของนักเรียนที่เรียนอยู่เดิม

นอกจากนี้ น.ส.ตรีนุช ยังได้ลงนามประกาศ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนานาชาติ เซต์ แอนดรูว์ส กรุงเทพฯ โดยให้ทางโรงเรียนลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ประจำปีการศึกษา 2564 ให้คงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นเท่ากับปีการศึกษา 2563 หากมีความจำเป็นให้ปรับขึ้นได้โดยต้องไม่กระทบกับผู้ปกครองของนักเรียนที่เรียนอยู่เดิม
ทั้งนี้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

 

1

2