จิตรกรรมบนผืนนา เฉลิมพระเกียรติ 2 รัชกาล

จิตรกรรมบนผืนนา เฉลิมพระเกียรติ 2 รัชกาล

เฟซบุ๊คมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ได้เผยแพร่ข้อมูล เกษตรกรต้นแบบ บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน อ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ปักดำนาข้าวเป็น “พระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ ๙” และ สัญลักษณ์ “๑๐ ทรงพระเจริญ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการนำความรู้ศาสตร์พระราชาและแนวพระราชดำริเกษตรผสมผสาน มาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่ต้นแบบและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมริเริ่มเกษตรเชิงท่องเที่ยว เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับเยาวชนและเกษตรกรในพื้นที

messageImage 1631153425401

messageImage 1631153422904

messageImage 1631153337185

messageImage 1631153334433

messageImage 1631153340329