“ร.ร.ชายขอบ” มอบเงินเยียวยาโควิดนักเรียนรายละ 2 พันบาท!

"ร.ร.ชายขอบ" มอบเงินเยียวยาโควิดนักเรียนรายละ 2 พันบาท!

วันนี้ (7 กันยายน 2564) ที่โรงเรียนบ้านคลองมวน ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ได้มีการจัดการมอบเงินสดให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองมวน จำนวนรายละ 2,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้ปกครองนักเรียนมารับมอบเงินสดในครั้งนี้ประมาณ 600 ราย รวมเป็นเงินประมาณ 1.2 ล้านบาท

ทั้งนี้โรงเรียนบ้านคลองมวน ได้มีการมอบเงิน 2,000 บาท ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน โดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วงเวลาตามระดับชั้น คือ ช่วงที่ 1 มอบเงินให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล 1 ถึงอนุบาล 3 ช่วงที่ 2 มอบเงินให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 ถึง ป.3 ช่วงที่ 3 มอบเงินให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.4 ถึง ป.6 และช่วงที่ 4 มอบเงินให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 ถึง ม.3 เพื่อลดความแออัด อันเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งเพื่อความปลอดภัยของครู เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และนักเรียน

ตรัง รร.บ้านคลองมวน จัดมอบเงิน 2 พันเยียวยาโควิด 2

ตรัง รร.บ้านคลองมวน จัดมอบเงิน 2 พันเยียวยาโควิด 4

 

สำหรับสาเหตุที่โรงเรียนบ้านคลองมวน ใช้วิธีการมอบเงินสดให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน เนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่พื้นที่ชายขอบระหว่าง 2 อำเภอ คือ อำเภอรัษฎา กับอำเภอห้วยยอด ขณะที่ตัวอำเภอรัษฎาเอง ก็มีธนาคารเพียงแค่แห่งเดียว และอยู่ห่างไกลออกไปกว่า 10 กิโลเมตร ประกอบกับผู้ปกครองนักเรียนส่วนหนึ่งก็มีฐานะยากจน และอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ นอกจากนั้นนักเรียนหลายคนจะอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายาย ขณะที่พ่อแม่ออกไปทำงานต่างพื้นที่ ผู้สูงอายุเหล่านี้จึงประสบปัญหาในเดินทางไปเบิกเงินสดที่ธนาคารในตัวอำเภอรัษฎา

ตรัง รร.บ้านคลองมวน จัดมอบเงิน 2 พันเยียวยาโควิด 5

ดังนั้น หลังจากมีการปรึกษาหารือระหว่างผู้นำชุมชน คณะครู เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคลองมวน ซึ่งมี นายปรีชา นรัษฎา เป็นประธานคณะกรรมการฯ จึงเห็นควรใช้วิธีการเบิกเงินสดมามอบให้แก่ผู้ปกครองที่โรงเรียน เพื่อความสะดวกและลดขั้นตอนต่างๆ ที่สำคัญก็คือ เงินก้อนนี้จะได้ตกถึงมือนักเรียนอย่างแท้จริง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) แต่อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด