โพลชี้หลังอภิปรายฯ ปชช.เข้าใจการทำงานของรัฐมากขึ้น! และยังเชื่อมั่นการบริหารงานของ นายกฯ

โพลชี้หลังอภิปรายฯ ปชช.เข้าใจการทำงานของรัฐมากขึ้น! และยังเชื่อมั่นการบริหารงานของ นายกฯ

วันที่ 5 กันยายน  นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนามเรื่อง ศึกอภิปรายฯ ในสายตาประชาชน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศโดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,146 ตัวอย่างดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.8 เข้าใจการทำงานของรัฐบาลมากขึ้น ขณะที่ร้อยละ 88.9 ระบุ อภิปรายเรื่องเดิม ที่รู้อยู่แล้ว ใช้คำพูดเสียดสี หยาบคาย ไม่สร้างสรรค์ ไม่เกิดประโยชน์ใด ต่อประชาชนและประเทศชาติ  ในขณะที่ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.1 ระบุ หลังได้ข้อมูลชี้แจงจากรัฐบาลทำให้เข้าใจและเชื่อมั่นรัฐบาลมากขึ้น

เมื่อถามถึงเรื่องการเมืองในบรรยากาศศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ พบว่า ส่วนใหญ่หรือ 98.9 ระบุ พรรคร่วมรัฐบาลบางคนบางกลุ่มต้องการต่อรองอำนาจและผลประโยชน์ทางการเมือง รองลงมาคือ ร้อยละ 98.3 ระบุ คนในฝ่ายรัฐบาลไม่เป็นหนึ่งเดียวกัน ต่อรองราคา และสมประโยชน์กัน ร้อยละ 98.2 ระบุ ..กลุ่มการเมืองใหม่ อภิปรายได้ดี มีเหตุมีผลไม่ใช้อารมณ์ ไม่ใช้คำหยาบคาย เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน ให้รัฐบาลนำไปปรับปรุงแก้ไข

ที่น่าพิจารณาคือ ก้าวต่อไปของรัฐบาลภายใต้การนำของ พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.6 ระบุนำแนวทางสร้างสรรค์ จาก ..กลุ่มการเมืองใหม่ไปเร่งแก้วิกฤต ผลิกฟื้นเศรษฐกิจ สะสางปัญหาปากท้องของประชาชนและวิกฤตโควิดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ร้อยละ 98.3 ระบุ ปฏิรูประบบราชการ ไม่เอารัฐราชการแบบเก่า ไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน

ร้อยละ 97.7 ระบุ บริหารจัดการวัคซีน จัดหาและกระจายวัคซีนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ร้อยละ 96.9 ระบุ ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ ทำให้คนรับรู้ข้อมูลถูกต้อง รวดเร็วมากขึ้น และร้อยละ 95.4 ระบุ หวังในการเปิดประเทศ ฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจฐานราก แก้ปัญหาปากท้องของประชาชนเป็นการเร่งด่วน

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.9 เห็นด้วยต่อการปรับคณะรัฐมนตรี เพราะต้องการให้ปรับคนไม่มีผลงานทำงานไม่ดี ไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน ไม่โปร่งใสและมีปัญหาภาพลักษณ์ทำให้เกิดวิกฤติศรัทธาของประชาชน เป็นต้น ในขณะที่ ร้อยละ 11.2 ไม่แน่ใจ และร้อยละ 6.9 ไม่เห็นด้วย เพราะ ปรับไปก็เท่านั้น ไม่เกิดประโยชน์และอื่น เป็นต้น

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลครั้งนี้ชี้ว่า ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจรัฐบาลมากขึ้นและยังเชื่อมั่นการบริหารงานของ พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขณะที่ส่วนใหญ่เช่นกันต้องการให้รัฐบาลนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปปรับปรุงการทำงาน ตอบสนองประชาชนในการแก้ปัญหาโควิดให้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาใช้กับการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เชื่อมโยงระบบการกระจายวัคซีนและดูแลเข้าถึงประชาชนให้ทั่วถึงด้วยความรวดเร็วฉับไว และเร่งแก้วิกฤตเศรษฐกิจฐานรากปลดล็อกทุกกลุ่มครอบคลุมเป้าหมาย

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ที่น่าพิจารณายิ่ง คือ ส่วนใหญ่ต้องการให้เร่งปฏิรูประบบราชการโดยผลสำรวจก่อนหน้านี้พบด้วยว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการเปลี่ยนหัวหน้าส่วนราชการทุกระดับ ที่ไม่ตอบสนองประชาชนในการปรับย้ายใหญ่ปลายปีและไม่ต้องการให้รัฐบาลบริหารงานแบบรัฐราชการ ที่ไม่สามารถตอบสนองประชาชนในภาวะวิกฤติทั้งปัจจุบันและอนาคต โดยส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐบาล เพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วแก่ประชาชนมากขึ้นเหมือนที่ให้ข้อมูลกับสภาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้