“ซูเปอร์โพล” เผยผลสำรวจ “ผู้กำกับโจ้” เชื่อมีการเชื่อมโยงเป็นขบวนการ

"ซูเปอร์โพล" เผยผลสำรวจ "ผู้กำกับโจ้" เชื่อมีการเชื่อมโยงเป็นขบวนการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ผู้กำกับโจ้ สิ่งที่เห็นกับเบื้องหลังที่ปรากฏ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศโดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,091 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา พบว่า เกือบร้อยละร้อยหรือร้อยละ 98.9 ระบุปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นต้นตอปัญหาใหญ่ในระบบราชการที่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเร่งผ่าตัด สะสางครั้งใหญ่

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.5 ไม่เชื่อมั่นต่อการแถลงข่าวเหมือนการตัดตอน ควรขยายผลให้กระจ่างเกี่ยวโยงกับเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานอื่นหลายระดับ เช่น กรณีรถหรู เงินฝากและผลประโยชน์อื่น ๆ ร้อยละ 98.1 เชื่อว่ามีการเชื่อมโยงเป็นขบวนการในหลายระดับ ร้อยละ 92.1 ไม่เชื่อมั่นต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรม ที่ยังมีการรีดไถ ตบทรัพย์ ยักย้ายถ่ายเทของกลาง และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.0 ระบุต้องปฏิรูปการทำงานแก้ปัญหายาเสพติดของ ป.ป.ส. ฝ่ายปกครอง ตำรวจทหาร ศุลกากร และอื่นๆ โดยเฉพาะยังพบการส่งออกยาเสพติดไปยังต่างประเทศต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดความเคลือบแคลงสงสัยของสังคม

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า โพลนี้สะท้อนความเข้าใจของประชาชนต่อภาพเหตุการณ์เชื่อมโยงขบวนการค้ายาเสพติดที่มีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรณีตำรวจคลุมถุงดำผู้ต้องหายาเสพติด จว.นครสวรรค์  ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่า มีขบวนการโยงใยเบื้องหลังไม่สามารถทำเองลำพังได้  มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องส่งต่อเชื่อมโยงรับประโยชน์กันหลายระดับมีการละเว้นหน้าที่ด้วยการปล่อยยาเสพติดผ่านเข้าและส่งออกต่างประเทศตามที่มีปรากฎเป็นข่าวต่อเนื่อง  ส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมต้นน้ำ ที่ยังมีการรีดไถตบทรัพย์ผู้ต้องหาและยักย้ายถ่ายเทของกลาง  ไม่เชื่อมั่นต่อการตัดตอนแถลงข่าวและตัดตอนสอบสวนเชื่อมโยง อยากเห็นความจริงใจของรัฐบาล และสนับสนุน นรม.ถือธงนำแก้ปัญหาแบบไม่ไว้หน้า

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า เสียงสะท้อนของประชาชนดังกล่าวเป็นความสั่งสมภาพความแคลงใจหน่วยงานรัฐที่ปรากฎกับสังคมมาต่อเนื่องยาวนานมีผลต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลและกลไกของรัฐ  ที่ต้องการให้รัฐบาล และ นรม.แสดงความจริงใจกับการขุดรากถอนโคน อิทธิพลของขบวนการค้ายาเสพติดและการทุจริตคอรัปชั่นที่มีอยู่ในทุกวงการ โดยเฉพาะ กรณี “ผู้กำกับโจ้” ที่เห็นวงจรของปัญหาจากหน่วยงานรัฐ มีหลายตัวละครปรากฏที่ต้องพิสูจน์ตัวเองในความจริงใจตัดเนื้อร้ายทิ้งจริงหรือ ทั้งตำรวจ  ศุลกากรที่มักปรากฏนำเข้ารถหรูและยาเสพติดหลุดออกนอกประเทศอยู่บ่อยครั้ง  ปปง.ที่สอบโยงเส้นทางการเงินแบบชนตอแล้วหยุด  ป.ป.ส.ที่ยังไม่เห็นการแก้ปัญหายาเสพติดที่ยั่งยืน  หน่วยงานพิสูจน์หลักฐานที่ยังไม่สามารถถ่วงดุลกัน หรือว่าจะมีมือที่มองไม่เห็นอยู่เบื้องหลังจริง และเชื่อว่าสังคมยังจับจ้องรอคำตอบการทำความจริงให้ปรากฎ.

image big 6129d33378b34