ปลัด มท. ร่อนหนังสือไฟเขียว ทัองถิ่น จัดซื้อวัคซีนปัองกันโควิดได้

ปลัด มท. แจงหนังสือคำสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไฟเขียวทัองถิ่น จัดซื้อวัคซีนปัองกันโควิดได้ ส่วนที่ยกเว้นปทุมธานี เพราะมีหนังสือขอหารือกระทรวงมหาดไทยมา จึงตอบไปเป็นการเฉพาะ ถือโอกาสแจ้งแนวทางปฎิบัติแก่จังหวัดอื่นด้วย

วันที่ 13 สิงหาคม  นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงกรณี มีหนังสือสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ทั่วประเทศถึงแนวทางการปฎิบัติเรื่องการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด 19 ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยมิให้เกิดความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในการกระจายวัคซีน ให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันโรคในพื้นที่การแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนอันดับแรก เป็นไปตามแนวทางการบริหารัดการวัคซีนปัองกันโรคโควิด 19 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 64

นายฉัตรชัย กล่าวว่า ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ดำเนินการบริหารจัดการวัคซีน โดยเร่งรัดฉีดวัคซีนให้กลุ่มผู้สูงอายุ โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ ทั้งในจุดฉีดวัคซีนที่เป็นในโรงพยาบาลและจุดฉีดนอกโรงพยาบาล โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด นอกจากนี้ ให้จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการด้านการป้องกันและการควบคุมโรคเพิ่มเติม ในการดำเนินโครงการ Phuket Sandbox โดยนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการดำเนินมาตรการสาธารณสุขในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะในกลุ่มคนไทยที่เดินทางเข้าไปทำงานหรือพักอาศัยในจังหวัดภูเก็ต โดยมุ่งเน้นสอบสวนโรคที่รวดเร็วเพื่อสามารถควบคุมการแพร่ระบาด และบริหารจัดการเตียงในสถานพยาบาลให้เพียงพอ รวมถึงการใช้ชุดตรวจแบบ Antigen Test Kit ด้วยความรอบคอบ

ส่วนกรณีที่การสั่งการในหนังสือของกระทรวงมหาดไทยไม่มีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสงขลา เนื่องจากจังหวัดปทุมธานีได้มีหนังสือมาหารือกระทรวงมหาดไทยก่อนหน้านี้ จึงได้ทำหนังสือตอบข้อหารือกับจังหวัดปทุมธานีและสงขลาเป็นการเฉพาะ และเเห็นว่าแนวทางการหารือของสงขลา และปทุมธานีน่าจะเป็นแนวทางในการปฎิบัติของจังหวัดอื่น ๆ จึงได้ทำหนังสือสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบเป็นแนวทางเดียวกัน

สำหรับ จังหวัดสงขลาและปทุมธานี ก่อนหน้านี้ได้มีหนังสือขอหารือกระทรวงมหาดไทย เรื่องแนวทางปฎิบัติในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จะดำเนินการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยใช้จ่ายจากเงินสะสม ซึ่งกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า สามารถนำแนวทางการจัดหาวัคซีน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เรื่องแนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่ นร 0801 .01/8850 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม2564 เรื่องการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบการพิจารณา

L3IhREfk 1