ประกาศราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ปิยกุล บุญเพิ่ม” เป็นประธานศาลฎีกาคนใหม่

ประกาศราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ปิยกุล บุญเพิ่ม" เป็นประธานศาลฎีกาคนใหม่

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งประธานศาลฎีกา โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า

โดยที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ข้าราชการตุลาการ ตำแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา แทนนางเมทินี ชโลธร ที่จะพ้นจากตำแหน่งประธานศาลฎีกา ในวันที่ 1 ต.ค. 2564

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

2021 08 10 8 39 20