“องค์การเภสัชกรรม” ชี้แจงปมร้อน “วัคซีนโมเดอร์นา” ล่าช้า คาดทยอยส่งไตรมาส 4

"องค์การเภสัช" แจงปมโมเดอร์นา ยันไม่ได้เป็นผู้นำเข้า แต่เป็นตัวกลางช่วยอำนวยความสะดวกบริษัทกับ รพ.เอกชน ระบุอยู่ในขั้นตอนจัดทำร่างสัญญาซื้อ 5 ล้านโดส ลงนาม ส.ค.นี้ ทยอยส่งไตรมาส 4

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ชี้แจงถึงความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนโมเดอร์นาว่า การจัดหาวัคซีนโมเดอร์นาเป็นวัคซีนทางเลือก องค์การเภสัชกรรมเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดซื้อ ระหว่างบริษัทซิลลิก ฟาร์มา จํากัด กับโรงพยาบาลเอกชน ตามแนวทางข้อกำหนดการดำเนินงานของบริษัทโมเดอร์นาต่างประเทศ องค์การไม่ได้เป็นผู้นำเข้า ขณะนี้องค์การเภสัชกรรมอยู่ในขั้นตอนการจัดทําร่างสัญญา ระหว่างองค์การกับบริษัท ซิลลิก ให้สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศใกล้เสร็จแล้ว อาทิ สัญญาซื้อขาย สัญญาบริการ หลังจากนั้นองค์การเภสัชกรรมจะส่งร่างสัญญาซื้อขายดังกล่าวให้อัยการสูงสุดพิจารณา คาดว่าจะมีการลงนามสัญญาซื้อขายกับบริษัท ซิลลิก ได้ในต้นเดือนสิงหาคม 2564

ทั้งนี้องค์การเภสัชกรรม ได้ชี้แจงแนวทางการดําเนินการดังกล่าวให้กับทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งได้ข้อสรุปว่า องค์การเภสัชกรรม จะได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาจากบริษัท ซิลลิก ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตทะเบียนวัคซีนในประเทศไทย จํานวน 5 ล้านโดส โดยทางบริษัท ซิลลิก จะทยอยจัดส่งให้องค์การฯ ในไตรมาสที่ 4/2564 ถึงเดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมาได้ประสานงานกับโรงพยาบาลเอกชนเพื่อคาดการณ์การจองวัคซีนอย่างไม่เป็นทางการ พบว่าจํานวนที่จองมีมากกว่าจํานวนวัคซีนที่จะได้รับการนําเข้า ดังนั้นโรงพยาบาลจึงขอกลับไปทบทวนเพื่อปรับจํานวนการสั่งซื้ออีกครั้ง และภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2564 องค์การเภสัชกรรมจะประชุมบอร์ด ซึ่งจะมีความชัดเจนเรื่องราคาที่จําหน่ายให้กับโรงพยาบาล เป็นราคาที่รวมค่าจัดเก็บ ค่าขนส่ง ค่าประกันภัยรายบุคคลฉีดวัคซีน และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว พร้อมแจ้งให้โรงพยาบาลรับทราบภายในต้นกรกฎาคม 2564 เพื่อให้แจ้งยืนยันจํานวนวัคซีนที่สั่งซื้อภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 เมื่อรับคำสั่งซื้อพร้อมงบประมาณจากโรงพยาบาล องค์การองค์การเภสัชกรรม จะเซ็นสัญญาสั่งซื้อกับบริษัท ซิลลิกต่อไป คาดว่าประมาณเดือนสิงหาคม 2564

 

KjEDQkZr 2