ออมสิน จับมือ นารายา สร้างงานสร้างอาชีพช่วยคนไทยฐานราก

ธนาคารออมสิน เป็นธนาคารที่อยู่เคียงคู่ประชาชน ทั้งคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนและสังคม เพื่อขับเคลื่อนการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ ธนาคารเพื่อสังคม Social Mission Integration

ธนาคารออมสิน และ บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายแบรนด์ นารายา ร่วมมือกันจัดทำโครงการเพื่อสังคม

โดยธนาคารออมสิน มีแนวคิดในการผลิตของขวัญเนื่องในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2566 ที่สามารถส่งต่อความช่วยเหลือไปยังชุมชนท้องถิ่นให้มีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น และมีอาชีพที่มั่นคง ผ่านการสร้างงานให้กับชาวบ้าน จึงได้ให้นารายา เป็นผู้ดำเนินการ ภายใต้แนวคิด ความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินและนารายา เพื่อเตรียมมอบเป็นของที่ระลึกให้แก่ลูกค้าและผู้มีอุปการคุณของธนาคาร

นอกจากนี้ทั้ง 2 หน่วยงานยังได้ จัดหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพช่างเย็บผ้าอย่างเต็มรูปแบบให้แก่ตัวแทนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจาก 4 ภูมิภาค  ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรรับรองการเป็นผู้ผลิตชิ้นงานได้ตามมาตรฐานของนารายา และเป็นโอกาสทางอาชีพในการรับงานจ้างจากนารายาต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังสามารถนำองค์ความรู้ไปขยายผลถ่ายทอดให้สมาชิกในกลุ่มองค์กรชุมชนของตนเองต่อไปได้อย่างยั่งยืน

สำหรับ โครงการผลิตของขวัญปีใหม่ 2566 ของธนาคารออมสินในครั้งนี้   จึงตอบโจทย์ภารกิจเพื่อช่วยเหลือสังคมของทั้ง 2 หน่วยงานที่จะสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น เพื่อขยายผลการสร้างองค์ความรู้ สร้างโอกาสทางอาชีพแก่ชาวบ้านในชุมชน และเป็นโอกาสทางอาชีพในการรับงานจ้างจากนารายาต่อไปในอนาคต ส่งผลให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อชุมชนต่อไป