MEA ชี้แจงมาตรการส่วนลดค่า Ft ตามนโยบายรัฐบาล ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าในรอบเดือน กันยายน – ธันวาคม 2565

MEA ชี้แจงมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงาน กำหนดส่วนลด ค่า Ft ตามนโยบายรัฐบาล สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าในรอบเดือน กันยายน – ธันวาคม 2565 ดังนี้
(1) รายที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ได้รับส่วนลดค่า Ft 0.9204 บาทต่อหน่วย
(2) รายที่ใช้ไฟฟ้า 301-350 หน่วยต่อเดือน ได้รับส่วนลดค่า Ft 0.5150 บาทต่อหน่วย
(3) รายที่ใช้ไฟฟ้า 351-400 หน่วยต่อเดือน ได้รับส่วนลดค่า Ft 0.3090 บาทต่อหน่วย
(4) รายที่ใช้ไฟฟ้า 401-500 หน่วยต่อเดือน ได้รับส่วนลด 0.1030 บาทต่อหน่วย

MEA จะคำนวณส่วนลดค่า Ft ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด และให้ส่วนลดค่า Ft ผ่านใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องลงทะเบียนใด ๆ

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตามข้อมูลมาตรการส่วนลดทั้งหมดได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ http://www.mea.or.th, Application MEA Smart Life และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของ MEA ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter: @mea_news, สามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center โทร 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง