ออมสิน ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Soft Loan Re-open ธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรม ช่วยฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวไทย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กินระยะเวลาสะสมมานานหลายปี ส่งผลกระทบต่อธุรกิจภาคใหญ่จนไปถึงรายย่อย โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs  อาทิ ประเภทโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรมเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยตรงมากที่สุด

ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อสังคม เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือทุกธุรกิจ โดยได้ออกสินเชื่อตัวใหม่ ที่มีชื่อว่า  “สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Soft Loan Re-Open ธุรกิจโรงแรมและ Supply Chain ของโรงแรม” โดยธนาคารออมสินมีความหวังว่าจะสามารถช่วยเยียวยาให้ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจเกี่ยวเนื่องของโรงแรม ได้กลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวได้เหมือนเดิม  และจะส่งผลดีต่อภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศไทยอีกด้วย

สำหรับ “สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Soft Loan Re-Open สำหรับธุรกิจโรงแรมและ Supply Chain ของโรงแรม” มีวงเงินโครงการสูงถึง 5,000 ล้านบาท เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้ในการปรับปรุง ซ่อมแซมสถานประกอบกิจการ และลงทุนในอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในการเปิดประเทศ

คุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นขอกู้โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Soft Loan Re-Open มีดังนี้

  • ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
  • ประกอบธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรม
  • ประกอบธุรกิจโรงแรม มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม หรืออยู่ระหว่างดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมก่อน 31 ธันวาคม 2563
  • เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
  • มีกำไรอย่างน้อย 1 ใน 3 ปี ย้อนหลังล่าสุด
  • กรณีเป็นนิติบุคคล ส่วนของผู้ถือหุ้นต้องไม่ติดลบ

เงื่อนไขดี ๆ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ของ “สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Soft Loan Re-Open ธุรกิจโรงแรมและ Supply Chain ของโรงแรม” มีดังนี้

  • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก 99% ต่อปี
  • วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท (กรณีบสย. ค้ำประกันได้เต็มวงเงิน วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาท)
  • ปลอดชำระเงินต้นสูงสุด 2 ปี (กรณีมีระยะเวลาชำระเงินกู้ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป)
  • ผ่อนได้นานสูงสุด 7 ปี

ผู้ประกอบการท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือ https://bit.ly/3JuWr0j ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115 หรือติดตามข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ได้ทาง http://www.gsb.or.th และ Facebook: GSB Society