“กัลฟ์” คว้ารางวัล EIA Monitoring Awards 2021 จำนวน 16 รางวัล สะท้อนความใส่ใจสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นเป็นผู้นำด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

กลุ่มบริษัทกัลฟ์ นำโดย นายธนญ ตันติสุนทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) ได้รับรางวัล สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในการรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 (EIA Monitoring Awards 2021) จำนวน 16 รางวัล โดยได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบรางวัล ในงานประชุมวิชาการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ประจำปี 2565 “47 ปี สผ.สืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความความใส่ใจในการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน เพื่อมุ่งมั่นให้เกิดการพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืนในทุกมิติ

GULF EIA Monitoring Awards 20212

ในปีนี้ โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ ได้รับรางวัล EIA Monitoring Awards 2021 จำนวน 16 รางวัล โดยรางวัลที่ได้รับนั้น แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ โรงไฟฟ้าที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย (GCRN), โรงไฟฟ้าโคกแย้ 1 (GKP1) และโรงไฟฟ้าโคกแย้ 2 (GKP2) โรงไฟฟ้าที่ได้รับรางวัลระดับชมเชย ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าหนองระเวียง 1 (GNRV1), โรงไฟฟ้าหนองระเวียง 2 (GNRV2), โรงไฟฟ้าบ้านโพ (GBP), โรงไฟฟ้าบ้านเลน (GBL), โรงไฟฟ้าหนองแค 2 (GNK2), โรงไฟฟ้าหนองปลาหมอ (GNPM), โรงไฟฟ้าตลิ่งชัน (GTLC), โรงไฟฟ้าหนองละลอก (GNLL), โรงไฟฟ้าหนองละลอก 2 (GNLL2), โรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 1 (GTS1), โรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 3 (GTS3), โรงไฟฟ้าวังตาผิน (GVTP) และโรงไฟฟ้านครเนื่องเขต (GNNK)

GULF EIA Monitoring Awards 20211

โดยรางวัลระดับชมเชยแสดงถึงการที่สถานประกอบการได้ปฎิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากชุมชน ในช่วงเวลา 1 ปีก่อนการตรวจประเมิน และในส่วนของโครงการที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น คือโครงการที่ดำเนินการอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากที่มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมกำหนดไว้