MEA คืนเงินประกันไฟฟ้าแล้วกว่า 6,429 ล้านบาท พร้อมแนะนำตรวจสอบสิทธิ์และขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ง่าย ๆ ผ่านทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง

ตามที่ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ได้เปิดให้ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นมานั้น ล่าสุดข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565 มีผู้ได้รับเงินแล้วทั้งสิ้น 2,361,589 รายการ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 6,429 ล้านบาท

สำหรับการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าที่ MEA คืนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้านั้นจะไม่ส่งผลใด ๆ กับการคิดอัตราค่าไฟฟ้า รวมถึงจะไม่ส่งผลต่อการดูแล รับผิดชอบอุปกรณ์เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (มิเตอร์ไฟฟ้า) อีกด้วย ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ยังไม่ได้ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีปิดการลงทะเบียน ได้ที่ https://measy.mea.or.th รวมถึงสามารถตรวจสอบสถานะการขอคืนเงินของท่านได้ในฟังก์ชันตรวจสอบเรื่อง โดยกรอกรหัสประจำตัวประชาชน หรือรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี พร้อมกับหมายเลขรับเรื่อง 10 หลัก ซึ่งยังคงเหลือเงินประกันการใช้ไฟฟ้าที่ยังไม่ได้คืน 3,231,302 รายการ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 7,312 ล้านบาท

หากผู้ลงทะเบียนรายใดผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ แต่ยังไม่ได้รับเงินคืนในระยะเวลาที่กำหนด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook: การไฟฟ้านครหลวง MEA, Twitter: @mea_news, MEA Smart Life Application, Line: MEA Connect, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง