MEA คว้า 5 รางวัล โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง รับรางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ ตามโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) จาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุกปี โดยครั้งนี้ MEA ได้ส่งหน่วยงานเข้ารับการประเมิน จำนวน 5 แห่ง ซึ่งทั้งหมดผ่านเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับต่าง ๆ และได้รับรางวัล ดังนี้
ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
– การไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน
– การไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา
– การไฟฟ้านครหลวง เขตมีนบุรี
ระดับดีมาก (G เงิน) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
– การไฟฟ้านครหลวง เขตลาดกระบัง
– การไฟฟ้านครหลวง เขตบางกะปิ

ทั้งนี้ MEA ได้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการกำหนดนโยบายสำนักงานสีเขียว เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสำนักงานต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับสากล โดยมุ่งเน้นการจัดการเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดของเสียจากการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases : GHGs) และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย MEA มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการทำ 5ส การใช้อุปกรณ์สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย การใช้น้ำประปาอย่างคุ้มค่า การคัดแยกขยะ และการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในกิจการของ MEA นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้มีการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น เพื่อลดการใช้กระดาษ รวมทั้งการจัดซื้อหรือจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมทางด้านคุณภาพและราคา เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและควบคุมให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดในแต่ละกิจกรรม พร้อมมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ให้บริการระบบจำหน่ายไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการเป็นผู้นำและต้นแบบด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อไป