MEA เตรียมพร้อมระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.

นายจุมภฎ หิมะเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่รับผิดชอบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ให้ความสำคัญกับการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) โดยจัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้า และลงพื้นที่บำรุงรักษาระบบจำหน่าย ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ตลอดจนมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง จัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้าเพื่อเตรียมพร้อมทุกหน่วยเลือกตั้ง ศูนย์รวมคะแนน รวมถึงศูนย์อำนวยการประสานงานการเลือกตั้งจุดต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 50 เขต ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) รวมถึงการนับคะแนน การรายงานผลการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นไปด้วยความเรียบร้อย MEA มีการวางแผนงานดูแลระบบไฟฟ้า 24 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย รองรับเหตุฉุกเฉินและขัดข้องต่าง ๆ รวมถึงบูรณาการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้การสนับสนุนร่วมกันแก้ไขปัญหาในทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ MEA ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เตรียมพร้อมไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 65 นี้ เวลา 08.00-17.00 น.

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์ ได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/#/

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ที่ https://www.prbangkok.com/th/news/detail/55/12060

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 50 เขต ได้ที่ https://www.prbangkok.com/th/news/type/56/

หากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ MEA ได้ทุกเขต หรือที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 รวมถึงสามารถแจ้งผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter : @mea_news หรือ แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องผ่าน MEA Smart Life ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนระบบ iOS และ Android ของ MEA ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ดาวน์โหลดฟรี คลิก https://onelink.to/measmartlife