MEA คว้า 2 รางวัล “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น” ประจำปี 2563 – 2564

15 มีนาคม 2565 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “โลกยุคดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ” และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2563 – 2564 แก่หน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2563 จำนวน 19 หน่วยงาน ปี 2564 จำนวน 24 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 43 หน่วยงาน โดยมี นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง และนางเพ็ญจันทร์ ทรรศนกุลพันธ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารองค์กร MEA ประธานกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารในการไฟฟ้านครหลวง เป็นผู้แทนรับรางวัล ซึ่ง MEA ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น จำนวน 2 รางวัล ณ ห้องประชุม 109 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

907694

ผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า MEA ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ประกอบกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จึงมีการเปิดศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยศูนย์ดำรงธรรม การไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบกระบวนการทำงานด้วยความโปร่งใสการพัฒนาและยกระดับศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของ MEA ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

907693

 

สำหรับประชาชนที่สนใจใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้านครหลวง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บริเวณชั้น 1 MEA ที่ทำการเพลินจิต โทร. 0 2256 3358 โทรสาร 0 2256 3339 และ e-mail : [email protected] และ http://www.mea.or.th

907695

907698