MEA ร่วมกับภาคี เร่งจัดระเบียบสายสื่อสารซอยเพชรบุรี 31 สร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายดิเรก บุญปิยทัศน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง นายเดชา วิริยะเจริญกิจ ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางกะปิ MEA พร้อมด้วยนายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต 11 และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสาร ณ บริเวณซอยเพชรบุรี 31 ความคืบหน้าการรื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ใช้งานพร้อมจัดระเบียบตามมาตรฐานที่ MEA กำหนดไว้ โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยล่าสุด MEA ได้สนับสนุนติดตั้งคอนสำหรับสายสื่อสารเพื่อรองรับการติดตั้งสายสื่อสาร พร้อมให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมเจ้าของสายสื่อสารในพื้นที่ได้ดำเนินการตัดสายสื่อสารที่ไม่ใช้งานออก และปรับปรุงสายสื่อสารที่คงอยู่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อแก้ไขปัญหาสายสื่อสารรกรุงรัง และดูแลป้องกันไม่ให้มีผู้ลักลอบมาพาดสายสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาต ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง ภูมิทัศน์สวยงาม สร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน เป็นตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล

zotXhyk5 769891

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงาน กสทช. เร่งดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่ ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ครอบคลุมทั้ง 18 ที่ทำการเขต ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการตามแผนจัดระเบียบสายสื่อสารรูปแบบใหม่ ตามมาตรฐานที่ MEA กำหนด ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการร่วมมือให้งานดังกล่าวสำเร็จในทุกพื้นที่รับผิดชอบของ MEA เพื่อแก้ไขปัญหาสายสื่อสารรกรุงรัง และห้อยต่ำ ซึ่งส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ ความปลอดภัยของประชาชน และอาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ MEA

769893

ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นสายสื่อสารห้อยระโยงระยาง รกรุงรังไม่เป็นระเบียบ แจ้งได้ที่ กสทช. โทร 1200 หรือ LINE ID : @nbtc1200

หากพบเหตุผิดปกติ ฉุกเฉินหรืออันตรายเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า แจ้งที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line: MEA Connect, Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

769894

769895

769896

769897

769898

769901