MEA โชว์นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ร่วมจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 Thailand Research Expo 2021 ภายใต้หัวข้อ “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” จัดขึ้นโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็นเวทีระดับชาติ ที่นำเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและเชื่อมโยงการวิจัยของไทย ที่มีศักยภาพไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ระดับประเทศและนานาชาติ โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรและหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ โดยเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Online และ Onsite ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 ได้ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

741829

MEA ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่จำหน่ายดูแลระบบไฟฟ้าสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรตามวิสัยทัศน์พลังงานเพื่อวิถีชีวิตคนเมืองมหานคร พร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องให้มีความเพียงพอ มั่นคงปลอดภัย สอดรับกับความต้องการใช้ไฟฟ้าของเมืองมหานคร โดยในครั้งนี้ MEA นำเสนอนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า Smart Energy ระบบจ่ายไฟฟ้ากลับอัตโนมัติ ที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานีไฟฟ้า โดยสามารถแยกเหตุขัดข้องส่งสัญญาณเตือนไปยังศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า หรือ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) และสื่อสารระหว่างสถานีไฟฟ้าด้วย Fiber Optic เป็นระบบบริหารจัดการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ให้พลังงานไฟฟ้ากลับมาใช้ได้ตามปกติ ภายใน 0.3 วินาที ช่วยลดความเสียหายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งภาคประชาชนผู้อยู่อาศัย ธุรกิจ และอุตสาหกรรม และการประยุกต์ใช้ IoT (Internet of Things) กับอุปกรณ์ปรับเปลี่ยนแทปขณะมีโหลดของหม้อแปลงในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ (IoT with On-Load Tap Changer Transformer In LV Distribution Network) MEA ส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟฟ้าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ในเขตพื้นที่ให้บริการของ MEA เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐาน และพลังงานที่เหลือจากการใช้งานเองยังสามารถขายให้กับ MEA เตรียมพร้อมระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้รองรับปริมาณไฟฟ้าที่ไหลย้อนกลับให้มากและไม่ให้เกิดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ใช้ไฟฟ้า MEA จึงนำ IoT Meter มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพร่วมกับหม้อแปลง Low Voltage On-Load Tap Changer Transformer (OLTC) ทำให้สามารถรับซื้อปริมาณไฟฟ้าที่ไหลย้อนกลับได้มากขึ้น และประชาชนสามารถขายพลังงานไฟฟ้าที่เหลือจากการใช้เพิ่มมากขึ้น เพิ่มศักยภาพการควบคุมระบบโครงข่ายของระบบจำหน่ายไฟฟ้าตามต้องการ ทั้งหมดนี้ถือเป็นการจัดแสดงองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ MEA พัฒนานำมาใช้เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตคนเมืองตอบรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าชมบูธ MEA ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 ได้ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

741830

741831

741833

741834

741835

741836

741837